Predplatné služby STN 2013

Služba na sprístupnenie Slovenských technických noriem online pre rok 2013

Vážené kolegyne a kolegovia,

na základe Vášho prejaveného záujmu ohľadne prístupu k slovenským technickým normám (STN) predstavenstvo komory uzavrelo s vedením Slovenského ústavu technickej normalizácie v Bratislave (SÚTN) zmluvu o sprístupnení STN online pre autorizovaných architektov ešte v roku 2011. Ak celkový počet záujemcov prihlásených na odber služby v roku 2013 bude najmenej 100, zmluvu so SÚTN budeme môcť podpísať aj pre budúci rok za nezmenených podmienok.

Prihlásenie:
Prihlášku na ročné predplatné noriem triedy 73, 74 a skupiny 01 34 Vám zasielame v prílohe alebo ju nájdete na našej stránke www.komarch.sk. Prosím všetkých, ktorí majú záujem o túto službu SÚTN a sú rozhodnutí stať sa predplatiteľmi, aby sa prihlásili dodaním vyplnenej prihlášky na úrad komory najneskôr do 15. januára 2013. Platí aj pre predplatiteľov služby v roku 2012.

Cena za prístup:
Pre cenu ročného predplatného je podstatný počet predplatiteľov. Podľa cenovej ponuky SÚTN pre minimálny počet 100 predplatiteľov je pre jedného predplatiteľa cena ročného predplatného 34,50 € (prístup bez tlače), resp. 69,- € (prístup s tlačou).

STN budú predplatiteľovi sprístupnené v elektronickom formáte .pdf. Je možnosť výberu medzi prístupom bez tlače (len na čítanie), alebo prístupom s tlačou.
Pod prístupom s tlačou  sa rozumie jednorazové vytlačenie celej STN v jednej tlačovej dávke pre jeden prístup. Vytlačené STN sú určené len registrovaným užívateľom; SÚTN si vyhradzuje, aby sprístupnené STN ani ich časti neboli ďalej rozmnožované, rozširované, ani inak poskytované akýmkoľvek spôsobom tretím osobám.
Demo-verziu produktu služby STN-online si môžete pozrieť na www.sutn.sk.

Okruh sprístupnených STN:
Vzhľadom na to, že pri našej práci pravidelne používame len určitý okruh noriem a sprístupnenie celej databázy by bolo finančne neefektívne, zúžili sme ich rozsah na triedy 73 Navrhovanie a realizovanie stavieb, 74 Časti stavieb a triedu a skupinu 01 34 Výkresy v stavebníctve, čo v súčasnosti predstavuje 1 688 STN.

Ing. arch. Juraj Šujan
predseda Slovenskej komory architektov

 

 

CEZAAR