Protipožiarna bezpečnosť stavieb a odstraňovanie dôsledkov po požiari

       Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť – člen Zväzu Slovenských vedecko-technických spoločností v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov usporiadajú v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 odbornú konferenciu

„PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB A ODSTRAŇOVANIE DÔSLEDKOV PO POŽIARI“

Termín konania:   23. november 2017
Miesto:                Kongresová sála ZSVTS, Koceľova 18, Bratislava

       Cieľovou skupinu sú odborníci v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb, projektanti, autorizovaní inžinieri a autorizovaní architekti, znalci, stavbyvedúci, technici a inžinieri vykonávajúci funkciu stavebného dozora, zástupcovia stavebných úradov, zástupcovia vlastníkov a správcovia budov, správcovia bytových družstiev, spoločenstiev vlastníkov, firmy so zameraním na sanácie stavieb a odstraňovanie škôd po požiari, študenti vysokých a stredných škôl daného zamerania.

Odborný garant: prof. Ing. Tibor Ďurica, CSc. Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť.

Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania Slovenskej komory architektov ako podujatie typu C s počtom kreditov 5. Členovia SKA obdržia potvrdenie o účasti po absolvovaní konferencie.

  Pozvánka (667,7 KB, 539 hits)

  Prihláška (30,3 KB, 202 hits)