Rekonštrukcia hotela Ďumbier v Brezne – výsledky súťaže č. 3/2021

Mesto Brezno vyhlásilo vo februári verejnú, anonymnú architektonickú súťaž návrhov „Rekonštrukcia hotela Ďumbier“. Účelom jednoetapovej projektovej súťaže návrhov bolo nájsť na základe návrhu spracovateľa komplexnej rekonštrukcie hotela Ďumbier, ktorá spočíva v modernizácii ubytovacej časti, optimalizácii prevádzkovo-dispozičného riešenia a revitalizácii dvorovej časti, v súlade s požiadavkami zadania. Do súťaže sa prihlásilo 9 autorských kolektívov, jeden z nich bol pre nesplnenie podmienky odbornej spôsobilosti autorov vylúčený.

Porota na hodnotiacom zasadaní v priestoroch MsÚ Brezno dňa 29.04.2021 určila výsledné poradie nasledovne:

1. cena (6750 €) – návrh č. 2: se-arch s.r.o.; point Atelier
Autori: Ing. arch. Eva Šperka, Ing. arch. Katarína Antalová, Ing. arch. Ivan Kanich, Ing. arch. Branislav Stojkov

Komentár poroty:
Návrh vyniká kultivovaným a striedmym architektonickým výrazom. Autori vyčistili nádvorie od nevhodných prístavieb a nahradili pôvodnú nesúrodú stupňovitú južnú fasádu západného hotelového traktu pravidelne rastrovanou zvislou fasádou. Porota pozitívne hodnotí vytvorenie príjemného nádvoria v úrovni terénu ako aj strešnej terasy nad západným krídlom. Celkové hmotové riešenie má merítko a tým nepôsobí v prostredí dvorného traktu invazívne, ale zjednocujúco. Prevádzka wellness je vhodne umiestnená do dvorového krídla bývalého meštianskeho domu a svojím minimalistickým výrazom vhodne dopĺňa historicky hodnotnú dvornú fasádu secesného krídla hotela. Oddelenie traktu wellness potenciálne umožňuje jeho použitie aj prípadným pasantným návštevníkom. Pozitívom návrhu je obnovenie pôvodného vstupu do kaviarne z nárožia budovy a prehľadné dispozičné riešenie, ktoré úpravou umiestnenia kuchyne veľmi prívetivo spája priestory kaviarne / reštaurácie s nádvorím. Porota a zástupcovia mesta kladne hodnotili aj vytvorenie prepojenia námestia a nábrežia cez poloverejný priestor hotela. Návrh je zároveň ekonomicky primerane efektívny (dobré dispozičné riešenie vo vzťahu k zabratej úžitkovej ploche). Porota jednohlasne označila tento návrh ako víťazný.

Odporúčania poroty pre obstarávateľa do ďalších návrhových a projektových fáz:

  • maximalizovať počet riadnych lôžok tam, kde to plocha hotelových izieb umožňuje,
  • pri rozpracovaní návrhu vhodne integrovať technologické vybavenie budovy, najmä nad budúcou wellness prevádzkou
  • zvážiť efektívnosť loggií a ich prípadné zrušenie v prospech plochy hotelových izieb na 3-4.NP
  • preskúmať možnosť zriadenia pešieho prístupu do dvora prostredníctvom znovuotvorenia pôvodného podjazdu z Kuzmányho ulice
  • zvýrazniť čitateľnosť wellness prístavby v strešnej krajine/urbanizme podľa zásad pamiatkovej ochrany,
  • zvážiť umiestnenie hmoty kvetináča pred vstupom. V pamiatkovej zóne sa javí skôr ako bariéra.

2. cena (4050 €) – návrh č. 7: regec+vrbova architekti, s.r.o.
Autori: Ing. arch. Tereza Vrbová, Ing. arch. Mário Regec

Komentár poroty:
Pri tomto návrhu porota vyzdvihla kultivovanú úpravu pôvodnej stupňovitej fasády, ktorú autori nahradili zvislou kanelúrovanou fasádou s elegantnými vertikálnymi francúzskymi oknami vhodne odpovedajúcimi na secesnú fenestráciu hlavnej sály. Nevýhodou je prílišné zúženie nádvoria prístavbou ochodze v jeho južnej časti a s tým súvisiace vizuálne zatienenie historickej secesnej fasády. Ako problematické porota vyhodnotila umiestnenie mezonetových „bytov“ do dvorného krídla vzhľadom na nekompatibilnosť tejto funkcie s verejným využitím nádvoria, ktoré je možno málo “reanimované” s ohľadom na jeho potenciál. Aj v tomto návrhu je pozitívom vytvorenie strešnej terasy nad západným hotelovým krídlom a otvorenie pôvodného nárožného vstupu do prevádzky kaviarne. Zaujímavá je aj myšlienka vytvorenia terás nad úrovňou nádvoria, no ich kompatibilita s ubytovaním umiestneným vo dvornom krídle sa javí ako otázna.

3. cena (2700 €) – návrh č. 4: LIMarch, s.r.o.
Autori: Ing. arch. Miroslav Jošt, Ing. arch. Martin Kotrus, Ing. arch. Alexandra Kotrusová

Komentár poroty:
V tomto návrhu vytvorili autori v úrovni vstupného podlažia príjemné komorné nádvorie, ktoré ohraničili aj z východnej strany novým krídlom s prevádzkou bazéna. Nové bazénové krídlo sa však v dôsledku spádu pôvodného terénu z východnej strany stáva dvojpodlažným, bez možnosti pešieho prechodu do východnej časti nádvoria smerom k rieke, čo porota vyhodnotila ako problematické. Autori sa rozhodli ponechať pôvodné ustupovanie podlaží západného krídla, odstránili však šikmú strešnú konštrukciu. Hoci je výsledok vo forme ustupujúcich loggií nepochybne zlepšením oproti pôvodnému stavu, problémom zostáva praktickosť loggií v kontexte miestnych klimatických podmienok a orientácie fasády. Prínosom návrhu je opäť otvorenie nárožného vstupu kaviarne a kultivovaný výtvarný názor na jej interiérové riešenie.

Sumu určenú pre udelenie odmien vo výške 1500 € porota rozdelila rovným dielom 300€ medzi návrhy, ktoré sa umiestnili na zdieľanom 4.-8. Komentáre poroty k neoceneným návrhom (ex aequo na 4. – 8. mieste)

Návrh č. 1: Expo AIR, s.r.o.
Autori: 
Ing. arch. Milan Rožník, Ing. arch. Lenka Rožníková

Návrh nevyužíva potenciál hotelového nádvoria, vloženou hmotou akoby konfliktne zablokoval tepidáriom prístup do hotela z dvorného priestoru. Zároveň zúženým (zásobovacím) prechodom popri kuchyni sprístupňuje hotel z dvora. Scelenie hmoty novej časti hotela sa javí ako správne, no návrh zároveň obsahuje niekoľko dispozičných chýb. Novonavrhnutá dvorná fasáda sa javí trochu rozpačito.

Návrh č. 3: Ing. arch. Andrej Gürtler
Autori: 
Ing. arch. Andrej Gűrtler, PhD. Ing. arch. Peter Hubinský

Novotvary vložené do hmoty strechy a pojednanie povrchov v architektúre rozšírenia hotela vo dvore sa javia ako nevhodné pre prostredia pamiatkovej zóny. Návrh do dvora vkladá objem prístavby mimo merítko priestoru a ktorý tiež neprijateľnou mierou zatieňuje susedné dvory. Z pohľadu pamiatkovej ochrany je neprijateľné navrhnuté zbúranie dvornej časti NKP.

Návrh č. 5 nebol hodnotený

Návrh č. 6: architektonický ateliér SIMPLE CODE
Autori: 
Mgr. art. Ladislav Bartko

Návrh pracuje s novotvarom v dvorovej časti, no jeho forma je príliš kontrastná – hmota navrhnutá vo dvore je priveľká, vlastne prekryla v tejto časti secesnú fasádu, ktorú je práve naopak vhodné ukázať. Priestory wellness sa javia ako predimenzované (priestor bazénu čiastočne cez dve podlažia). Naproti tomu je navrhnutých priveľa prenajímateľných priestorov, o ktoré obstarávateľ nemá záujem. Riešenie dvorovej fasády NKP je vo veľkom kontraste s hmotou objektu a tiež s uličnou fasádou NKP.

Návrh č. 8: BLAU, s.r.o.
Autori: 
Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Alan Prekop

Návrh sa snaží až surrealisticky podať navrhnutý kontrast starých foriem na vonkajších fasádach a moderného výrazy interiéru. Návrh pracuje s priestorom pomerne neefektívne (predimenzovaný foyer a pod.). Z pohľadu pamiatkovej ochrany je navrhnuté vybúranie stropu nad kaviarňou neprijateľné a z pohľadu budúcej prevádzky neekonomické. Návrh ponúka najväčšiu podlahovú výmeru spomedzi všetkých návrhov, čo zároveň znamená najväčšiu investíciu. Dvorový trakt je rozpačitý – prestropenie s veľkým kruhovým otvorom neponúka žiadnu pridanú hodnotu a pôsobí samoúčelne až kontraproduktívne

Návrh č. 9: Atelier Plus, s.r.o.
Autori: 
Ing. arch. Karol Ličko, Ing. arch. Peter Iľanovský, Ing. arch. Martin Marušinec

Porota oceňuje snahu o novú výstavbu severného uličného krídla. Navrhnutá forma fasády v kontrastnom novotvare sa javí ako príliš agresívna pre prostredie pamiatkovej zóny priamo na námestí. Dispozične navrhuje relatívne neefektívne átrium cez viac podlaží v novej časti – akoby potenciál, ktorý si autor vytvoril návrhom novej stavby nedokázal dostatočne využiť. Legislatívne nie je možné zbúrať časť NKP (postoj expertov z KPÚ). Ako relatívne drahé riešenie sa javí podzemné parkovisko, ktoré tiež odstraňuje časť NKP – z pohľadu pamiatkovej ochrany je neprijateľné navrhnuté zbúranie dvornej časti NKP. Návrhu akoby chýba citlivé vnímanie okolitého prostredia pamiatkovej zóny.

zapisnica_hodnotiace_AS_rekonstrukciaHotelaDumbier