SKA v dočasnej pracovnej skupine COVID-19 na Ministerstve kultúry SR

Na rokovaniach pracovnej skupiny pre riešenie následkov vzniknutých šírením ochorenia COVID-19 na území SR v oblasti kultúry sme na Ministerstve kultúry zastupovali záujmy architektov. Rokovania viedol štátny tajomník MK SR Mgr. Radoslav Kutaš, SKA reprezentoval 1. podpredseda SKA Kornel Kobák.

Za sektor Architektúra a dizajn sme spolu so zástupcami dizajnérskych organizácií sformulovali návrhy opatrení. Na väčšine požiadaviek ohľadne potrebnej pomoci zo strany štátu sme sa s ostatnými sektormi v kultúre a kreatívnom priemysle zhodli.

Prednostný záujem architektov sme definovali pre:

  • všeobecné uplatňovanie architektonických súťaží návrhov pre zákazky z oblasti architektúry a krajinnej architektúry na všetkých úrovniach štátnej správy a samosprávy,
  • programy verejných stavebných investícií.

Požiadali sme tiež o gesciu MK SR nad dokončením adopcie Architektonickej politiky Slovenska, ktorú SKA pripravila, vládou SR.

MK SR ocenilo popularizačnú úlohu Ceny za architektúru CE ZA AR a vyjadrilo podporu snahám SKA na zvýšenie podielu súťaží návrhov vo verejnom obstarávaní služieb architektov.