SNG vyhlasuje súťaž

Slovenská národná galéria vypisuje výberové konanie na projekt a následnú realizáciu expozície do Pavilónu Českej a Slovenskej republiky pre 13. Bienále architektúry v Benátkach 2012. Projektu sú prijímané do 31. januára 2012. Podmienky a ostatné informácie sú uverejnené na www.sng.sk alebo ich získate na adrese sng@sng.sk.Podmienky prihlásenia:

  Podmienky prihlásenia (24,7 KiB, 540 hits)

Výberové konanie na výstavný projekt a realizáciu expozície do Pavilónu Českej republiky a Slovenskej republiky na 13. bienále architektúry v Benátkach 2012

Na základe medzištátnej dohody medzi ČR a SR bude v roku 2012 organizátorom bienále Slovenská národná galéria. Téma pripravovaného bienále architektúry nebola zatiaľ usporiadateľom formulovaná, preto Slovenská národná galéria v Bratislave vypisuje výberové konanie na voľnú tému výstavného projektu a realizácie do Pavilónu Českej republiky a Slovenskej republiky na 13. bienále architektúry v Benátkach 2012.

Podmienky prihlásenia sa:

Do konkurzu sa môžu prihlásiť slovenskí aj zahraniční architekti, výtvarní umelci, historici a teoretici architektúry a umenia. Vítané sú individuálne projekty, aj akékoľvek druhy a podoby skupinovej spolupráce slovenských aj zahraničných architektov, výtvarníkov, a teoretikov. Všeobecná téma je daná rámcom 13. bienále architektúry, konkrétna téma a projekt sú otvorené. Predkladané projekty by mali predstaviť: aktuálne témy alebo významné osobnosti domácej architektonickej scény, prípadne by mali reflektovať ich prepojenie s medzinárodným architektonickým kontextom. Ďalšie všeobecné info na www.labiennale.org.

Súčasti projektu:
1. mená, adresy a štruktúrované pracovné CV všetkých autorov a autoriek
2. definovanie konkrétnej témy a jej zdôvodnenie
3. návrh výstavného projektu (libreto, prípadne vizuálny návrh)
4. aproximatívny položkový rozpočet (SNG prispieva na realizáciu projektu obvykle čiastkou do výšky 35 000 Eur, ktorú však ešte MK SR potvrdilo). Nie je v možné financovať a realizovať projekt nad rámec aktuálnych finančných a organizačných možností SNG.
Všetky tieto súčasti projektu je treba odovzdať v digitálnej podobe na CD a v jednom vytlačenom paré

Na internetovej stránke SNG (www.sng.sk) sú k dispozícií ďalšie podklady
– technické parametre pavilónu v Benátkach
– technické výkresy pavilónu.

Termín odovzdania projektov:
Kompletná dokumentácia musí byť doručená poštou alebo osobne do Slovenskej národnej galérie v Bratislave najneskôr do 31. januára 2012 do 12.00 hod v obálke označenej „Bienále architektúry 2012“.
adresa: Slovenská národná galéria, Bienále architektúry, Riečna 1, 815 13
Dokumentácia doručená po tomto termíne, alebo v neúplnej podobe nebude posudzovaná.

Projekty bude posudzovať odborná komisia, ktorá zasadne v priebehu marca 2012.
Autori budú o výsledkoch vyrozumení písomne, výsledky budú tiež zverejnené na internetových stránkach galérie.

Koordinátorka projektu za SNG: Monika Palčová (monika.palcova@sng.sk)


  technicke_podmienky.pdf (24,4 KiB, 470 hits)