Súťaž návrhov “Revitalizácia verejných priestranstiev obce Valaská – Námestie 1. mája”

Obec Valaská vyhlasuje verejnú, projektovú, architektonicko-krajinársku, jednoetapovú súťaž návrhov „Revitalizácia verejných priestranstiev obce Valaská – Námestie 1. mája“. Cieľom súťaže návrhov je výber spracovateľa kompletnej projektovej dokumentácie obnovy námestia a vstupných priestorov pred Obecným úradom. Požaduje sa komplexné riešenie územia tak, aby v ňom boli reflektované nové priestorové a funkčné vzťahy a požiadavky na vytvorenie námestia s pobytovým charakterom, ako kultúrno-spoločenské centrum Valaskej, ktoré pár krát do roka poskytne priestor spoločenským a kultúrnym podujatiam s maximálnou kapacitou 2 tisíc ľudí. Požiadavkou obce je vyriešiť a realizovať priestor pred obecným úradom jednotne a reprezentatívne s parametrami pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Riadni členovia poroty – nezávislí na vyhlasovateľovi
1. Ing. arch. Štefan Moravčík, AA SKA – predseda poroty
2. Ing. arch. Roman Turčan, AA SKA – podpredseda poroty
3. Ing. arch. Tomáš Auxt, AA SKA
4. Ing. Barbora Halásová, KA SKA
5. Ing. arch. Peter Iľanovský

Náhradní členovia poroty – nezávislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. arch. Martin Repický, AA SKA
2. Ing. arch. Pavol Kupec, AA SKA

Ceny a odmeny:
1. cena: 5 000 €
2. cena: 2 500 €
3. cena: 1 500 €

Termíny:
Vyhlásenie súťaže: 31.03.2020
Vyzdvihnutie súťažných podmienok a pomôcok: od vyhlásenia do 01.06.2020 do 15:00 hod.
Podávanie žiadosti o vysvetlenie: do 01.06.2020 do 15:00 hod.
Odpovede na žiadosti o vysvetlenie: v troch termínoch: 17.04.2020, 08.05.2020 a 5.6.2020, podľa článku 8.4 týchto súťažných podmienok
Lehota na odovzdanie súťažných návrhov: do 02.07.2020 do 15:00 hodiny na sekretariát Obecného úradu Valaská, Námestie 1. mája 460/8
Overovanie súťažných návrhov: 03.07.2020 o 10:00 hodine
Zasadnutie poroty a vyhodnotenie súťaže: 08.-09.07.2020 o 9:00 hod
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 14 dní od vyhodnotenia súťaže
Lehota na vyplatenie cien a odmien: do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže

Doplňujúce informácie k postupu:
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby alebo tím – kolektív zložený z architekta, resp. z kolektívu architektov a navrhovateľov, z ktorých minimálne jeden člen riešiteľského kolektívu musí spĺňať požiadavku na odbornú spôsobilosť – autorizáciu SKA v súlade s § 4 (architekt), resp. § 4a (krajinný architekt), zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších zmien a predpisov, v súlade s účelom súťaže a v súlade § 34 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní alebo je rovnocenne oprávnenou osobou podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskej únie a má svoje sídlo v Slovenskej republike alebo v niektorom z členských štátov Európskej únie. Pre účasť v súťaží je podmienkou predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti – osvedčenej kópie autorizačného osvedčenia príslušnej Komory. V priamom rokovacom konaní, na ktoré vyhlasovateľ vyzve účastníka, ktorého návrh porota vyhodnotí ako víťazný, bude vyhlasovateľ požadovať od záujemcu preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia v zmysle ust. § 32 ZVO a spôsobom uvedeným v ZVO. Link na profil zákazky: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/425820

  Súťažné podmienky - Valaská (1,0 MB, 268 hits)