Urbanistická štúdia BAUM

Súťaž návrhov „Urbanistická štúdia BAUM – definovanie názoru a postupu pri riešení hlavných rozvojových tém a popis metodického prístupu k spracovaniu“
Vyhlasovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, verejný obstarávateľ, vyhlasovateľ súťaže návrhov (ďalej len „vyhlasovateľ“) so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava Sekretár súťaže a overovateľ súťažných návrhov: Marek Dinka, e-mail: marek.dinka@bratislava.sk Miesto a spôsob preberania súťažných podmienok On-line: www.bratislava.sk

  BAUM Aktualizovaný Informačný list (334,0 KB, 0 hits)

  BAUM Oznámenie (55,3 KB, 507 hits)

  BAUM Súťažné podmienky (78,7 KB, 0 hits)