Verejné obstarávanie – ÚVO

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

vzhľadom na viaceré podnety od členov týkajúce sa registrácie v systéme elektronického trhoviska, dovoľte mi, aby som Vás informoval o krokoch, ktoré v uvedenej veci Slovenská komora architektov vykonala, ako aj o stanovisku Komory k registrácii v samotnom systéme.

Slovenská komora architektov aj na základe podnetov od svojich členov požiadala dňa 19. februára 2015 o výkladové stanovisko vo veci využívania elektronických aukcií pre účely obstarávania architektonických služieb vrátane projektových prác Úrad pre verejné obstarávanie, ako nezávislý orgán vykonávajúci nad verejným obstarávaním dohľad a následne 25. februára 2015 aj Ministerstvo vnútra ako inštitúciu, ktorá má elektronické trhovisko v gescii. Obe žiadosti o stanovisko sú prílohou tohto Newslettra a sú uverejnené aj na webovej stránke komory.

Pri koncipovaní žiadostí sme sa opierali aj o výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie k § 43 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Zb., v ktorom sa uvádza: „že medzi negatívne vymedzené zákazky, pri ktorých sa elektronická aukcia nepoužije patria služby, ktorých hlavným predmetom je intelektuálne plnenie (právne služby, analytické služby, vedecká a výskumná činnosť, služby architektov atď.), ktorého kvalitu nie je možné vyhodnotiť kvantifikovateľnou hodnotou.“ Vzhľadom na charakteristiky obstarávania prostredníctvom elektronického trhoviska považujeme za adekvátne analogické vymedzenie a vyčlenenie architektonických služieb, aké sa vzťahuje na elektronické aukcie. Máme za to, že služby, ktoré nie je možné kvantifikovať (ich obsah a rozsah je v čase obstarávania neznámy) a ktorých predmetom je intelektuálne plnenie, medzi ktoré patria architektonické služby, vrátane projektových prác a vypracovania územnoplánovacej dokumentácie, nemajú byť obstarávané prostredníctvom elektronického trhoviska.

Dňa 25. februára 2015 sa na Úrade pre verejné obstarávanie uskutočnilo stretnutie medzi predsedníčkou Úradu a vedením Slovenskej komory architektov. Výsledkom tohto rokovania je potvrdenie, že architektonické služby vrátane projektových prác by sa analogicky nemali prostredníctvom elektronického trhoviska obstarávať.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, neodporúčame členom SKA registrovať sa v systéme elektronického trhoviska a poskytovať architektonické služby vrátane projektových prác prostredníctvom elektronického trhoviska.

V danej veci budeme naďalej konať a o ďalšom postupe Vás budeme informovať.

S pozdravom

Imrich Pleidel

predseda

  UVO-elektronicke-trhovisko.pdf (125,6 KB, 536 hits)

  MV-SR-elektronicke-trhovisko.pdf (223,2 KB, 530 hits)