VÝBEROVÉ KONANIA

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA VO FUNKCII ODBORNÉHO ASISTENTA NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE


Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s § 77 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto

odborného asistenta

  Odborný asistent - Kabinet výtvarnej tvorby (30,0 KB, 596 hits)

  Odborný asistent - Architektúra a urbanizmus (30,5 KB, 674 hits)