Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho Ústavu FA STU v Bratislave

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 vedúci  Ústavu konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb

  VK výzva (77,9 KB, 195 hits)