VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU HLAVNÝ ARCHITEKT BRATISLAVY

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava vyhlasuje  výberové konanie na pozíciu: Hlavný architekt Bratislavy. Žiadosti spolu s profesným životopisom doručte v obálke s označením “Výberové konanie – hlavný architekt Bratislavy – neotvárať ”  najneskôr do 3. marca 2011.

Miesto výkonu práce:
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Kancelária primátora, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Rámcová náplň práce:

Zabezpečenie obstarania územnoplánovacích podkladov.

Organizácia spracovania územného plánu Bratislavy a jeho aktualizácie.

Koordinovanie územnoplánovacej činnosti na území Bratislavy.

Zabezpečovanie vypracovania záväzných stanovísk Bratislavy k investičnej činnosti.

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:

Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (tretí stupeň výhodou) so zameraním na urbanizmus, architektúru, resp. stavebníctvo.

Prax v oblasti územnoplánovacej činnosti alebo architektúry minimálne 7 rokov.

Riadiaca prax minimálne 3 roky.

Znalosti právnych predpisov územnoplánovacej činnosti  a súvisiacej legislatívy.

Bezúhonnosť.
Znalosti MS Office.
Znalosť jazyka anglického, resp. nemeckého.
Organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita.

Druh pracovného pomeru:

Hlavný pracovný pomer.

Ponúkaný plat, termín nástupu:

Dohodou.

Žiadosti spolu s profesným životopisom doručte v obálke s označením “Výberové konanie – hlavný architekt Bratislavy – neotvárať ”  najneskôr do 3. marca 2011 na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

oddelenie ľudských zdrojov

Primaciálne nám. č. 1

814 99  Bratislava  1
Informácia pre uchádzača:
Informácie na tel.: 02/59 356 487

viacej informácií http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11027320&p1=96231