VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU VEDÚCI ODDELENIA KOORDINÁCIE ÚZEMNÝCH SYSTÉMOV

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava vyhlasuje  výberové konanie na pozíciu: Vedúci oddelenia koordinácie územných systémov. Žiadosti spolu s profesným životopisom doručte v obálke s označením “Výberové konanie – vedúci oddelenia koordinácie územných systémov – neotvárať ”  najneskôr do 3. 3. 2011.

Miesto výkonu práce:

Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Oddelenie koordinácie územných systémov, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Rámcová náplň práce:

Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti investičnej výstavby na územní hlavného mesta SR Bratislavy.

Tvorba zásad metodickej a koordinačnej činnosti na úrovni celomestskej samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti urbanistických systémov.

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:

Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na urbanizmus a architektúru alebo stavebníctvo .

Prax v oblasti územného plánovania alebo architektúry minimálne 7 rokov.

Riadiaca prax minimálne 3 roky.

Znalosti právnych predpisov z územného plánovania  a súvisiacej legislatívy.
Bezúhonnosť.
Znalosti MS Office.
Znalosť jazyka anglického, resp. nemeckého výhodou.
Organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita.

Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer.

Ponúkaný plat, termín nástupu: Dohodou.

Žiadosti spolu s profesným životopisom doručte v obálke s označením “Výberové konanie – vedúci oddelenia koordinácie územných systémov – neotvárať ”  najneskôr do 3. 3. 2011 na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

oddelenie ľudských zdrojov

Primaciálne nám. č. 1

814 99  Bratislava  1
Informácia pre uchádzača:
Informácie na tel.: 02/59 356 487

VIAC INFORMÁCIÍ  http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11027325&p1=96231