VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA ÚRADU SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

Predseda Slovenskej komory architektov na základe poverenia predstavenstva Slovenskej komory architektov zo 4. novembra 2010 č. 13
vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa úradu Slovenskej komory architektov.

Hlavnou pracovnou náplňou je organizovanie práce úradu komory, ktorý zabezpečuje administratívne, majetkové, členské, právne a organizačné veci orgánov komory, výkon činností štatutárneho orgánu v pracovnoprávnych veciach zamestnancov úradu komory, výkon odborných činností spojených s hlavnými úlohami komory, technicko-organizačná príprava valných zhromaždení a samostatných akcií komory (odborných seminárov), organizácia Ceny SKA za architektúru CE.ZA.AR, komunikácia s orgánmi verejnej správy a zahraničnými komorami, účasť na rokovaniach Architektonickej rady Európy (ACE) v Bruseli na valnom zhromaždení a na rade riaditeľov.

Miestom práce je Bratislava – Staré Mesto. Pracovisko nemá bezberiérový prístup a je nefajčiarske.

Druh pracovného pomeru, veľkosť úväzku a platobné podmienky budú dohodnuté s vybraným uchádzačom.

Predpokladaný termín nástupu je 1. marec 2011.

Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, pokročilé ovládanie anglického jazyka umožňujúce samostatné rokovanie v angličtine, počítačové schopnosti – práca s bežnými administratívnymi programami (Word, Excel) a využívanie internetu. Nefajčiar (-ka).

Požadovaná prax 3 roky. Vítaná je prax v orgáne verejnej správy, resp. riadenie kolektívu a práca s registratúrou, skúsenosti s organizovaním seminárov a workshopov, vedomosti o výkone povolania architekta alebo o uznávaní odborných kvalifikácií, ovládanie ďalšieho cudzieho jazyka.

Písomné žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s motivačným listom, profesijným životopisom, kópiou vysokoškolského diplomu a výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace treba podať do 19. januára 2011 poštou alebo osobne na adrese: Slovenská komora architektov, Panská 15, 811 01 Bratislava 1.

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru s pozvanými  uchádzačmi. Kontaktovaní budú iba uchádzači, pozvaní na osobný pohovor.

V Bratislave dňa 16. decembra 2010

Ing. arch. Juraj Šujan, predseda SKA