ZUUPS

ZUUP 2014

Vážené kolegyne, kolegovia,

Slovenská komora architektov Vám dáva do pozornosti,  najmä urbanistom a spracovateľom územných plánov, že termín dodania súťažných návrhov  do tretieho ročníka Ceny za urbanizmus  je do 15.10.2013.

Cenu Združenia pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku udeľuje ZUUPS každé dva roky autorovi alebo autorskému kolektívu za urbanistické, krajinárske alebo územnoplánovacie diela, ktoré významnou mierou prispievajú k usmerňovaniu, riadeniu, tvorbe urbánneho a krajinného prostredia na Slovensku a k rozvoju urbanizmu a územného plánovania.

Súťaž je národným kolom medzinárodnej súťaže ECTP-CEU. Víťazné dielo a prvé nominované dielo môže postúpiť do súťaže ECTP v Bruseli.

 Autori návrhov predložia Kancelárii SAS do 15.10.2013:

a)   vyplnenú a podpísanú prihlášku,

b)   dokumentáciu podľa pokynov v prihláške: 1-2 panely 70×100 cm,  CD, správu s popisom.

c)  doklad o zaplatení účastníckeho poplatku vo výške 20,-Eur, č. účtu: 2669000124/1100, variabilný symbol: 30092013.

 

Ing. arch. Imrich Pleidel,
predseda komory


Cena_ZUUPS_2014 – Štatút
PRIHLÁŠKA do súťaže