Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach

Mesto Košice a občianske združenie Mlynský náhon vyhlasuje krajinársko-urbanistickú, projektovú, dvojetapovú súťaž návrhov realizovanú formou súťažného dialógu pod názvom: “Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach”. Hlavný cieľom súťaže je transformácia oblasti koryta bývalého Mlynského náhonu v centre mesta Košice na významný mestský oddychovo-rekreačný prvok s vodným tokom, ktorý vytvára podmienky na rozvoj a udržanie biodiverzity v mestských podmienkach.

Porota:

Riadni členovia poroty – nezávislí na vyhlasovateľovi

Ing. Jana Pyšková, autorizovaná krajinná architektka ČKA, predsedkyňa poroty

Ing. Anna Dobrucká, autorizovaná krajinná architektka SKA

Dipl. Ing. Peter Gero, urbanista, architekt

členovia závislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Jana Koreňová, autorizovaná architektka SKA, zástupkyňa Mesta Košice

Ing. Robert Gregorek, PhD., biológ, zástupca občianskeho združenia Mlynský náhon

Náhradníci poroty – nezávislí na vyhlasovateľovi

RNDr. Andrej Mock, PhD., biológ

Mgr. art. Tomáš Labanc, autorizovaný architekt SKA, urbanista

Náhradníci závislí na vyhlasovateľovi

Ing. arch. Martin Jerguš, architekt, urbanista, zástupca Mesta Košice

 

Experti poroty:

Ing. Otakár Hrabovský, vodohospodár

Ing. Marek Bobík, zástupca správcu vodného toku

Ing. Sebastián Baran, dopravný expert

 

Ceny:

Za vypracovanie návrhov, ktoré splnili formálne a obsahové požiadavky, určuje vyhlasovateľ

účastníkom druhej etapy odmenu vo výške 4 000 € bez DPH.

 

Termíny:

Predloženie dokladov do prvej etapy: 26.08.2020 15:00

Hodnotiace zasadnutie poroty 02.09.2020

Vyrozumenie uchádzačov o výsledku prvej etapy: 04.09.2020

Druhá etapa súťažného hodnotenia – Prvý workshop (Prezentácia zadania, prednášky, obhliadka riešeného územia, diskusia): 08.09.2020

Druhý workshop – Zaslanie rozpracovaného riešenia jednotlivých účastníkov súťaže: 15.10.2020 15:00

Prezentácia rozpracovaného riešenia jednotlivých účastníkov súťaže, diskusia: 21.10.2020

Odoslanie pripomienok poroty k rozpracovaným riešeniam 27.10.2020

Tretí workshop – Zaslanie finálneho riešenia jednotlivých účastníkov súťaže: 01.12.2020 15:00

Prezentácia finálneho riešenia jednotlivých účastníkov súťaže, diskusia: 08.12.2020

Hodnotiace zasadnutie poroty: 08.12.2020

Vyrozumenie uchádzačov o výsledku druhej etapy: 10.12.2020

Termín vyplatenia režijných odmien: 18.12.2020

Verejná prezentácia a výstava finálnych riešení: 15.12.2020

 

Doplňujúce informácie:

Účastníkom môže byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §4a zákona číslo 138/1992 z.z.

Podklady k súťaži sú k dispozícii prostredníctvom portálu verejného obstarávania alebo na stránke súťaže:  https://mlynskynahon.sk/krajinarsko-urbanisticka-sutaz/.

 

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkmi sa uskutočňuje v slovenskom alebo českom

jazyku elektronicky prostredníctvom nástroja pre elektronizáciu verejného obstarávania

JOSEPHINE. https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8240/summary

Mlynsky_nahon__Súťažné-podmienky